Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 60,00 EUR a máte dopravu ZADARMO
  1. Úvod
  2. Dôležité dokumenty »
  3. Obchodné podmienky
Obchodné podmienky-Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

I. Ponuka a objednávka

1.) Súčasťou kúpnej zmluvy sú nasledovné ustanovenia obchodných podmienok.

2.) Tovar uverejnený na tejto internetovej stránke v jednotlivých kategóriách, prezentovaný pod objednávacími číslami predstavuje ponuku predajcu.

3.) Odoslaním objednávky prostredníctvom tejto internetovej stránky (kliknutím na tlačidlo objednať) prijíma objednávateľ(spotrebiteľ) ponuku a objednáva si zvolený tovar. Odoslaním objednávky objednávateľ (spotrebiteľ) prijíma obchodné podmienky predajcu a zaväzuje sa zaplatiť kúpnu cenu spolu s cenou za náklady zvoleného spôsobu prepravy tovaru a k uzavretiu kúpnej zmluvy podľa týchto podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.) Predávajúci  objednávku potvrdí odoslaním elektronickej správy prípadne elektronickej pošty s detailným popisom objednávky tovarov a spôsobov prepravy a ich nákladmi a zaväzuje sa k dodaniu tovaru podľa týchto obchodných podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať okrem prípadov, kedy si uplatňuje u prepravcu zodpovednosť za vady spôsobené týmto prepravcom.

II. Predmet zmluvy a cena

1.) Predaj a nákup tovaru na tejto internetovej stránke sa uskutočňuje kúpnou zmluvou.

2.) Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva k veciam uvedeným v objednávke kupujúceho resp. objednávateľa (spotrebiteľa) podľa prvej časti obchodných podmienok.

3.) Kúpna cena za tovar je suma uvedená pri jednotlivých položkách na tejto internetovej stránke. Ostatné dojednania o cene sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka  , Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.) Celkovú cenu objednávky tvorí objednaný tovar a náklady zvoleného spôsobu dopravy a platby. Celkovú cenu je kupujúci povinný zaplatiť na základe potvrdenia objednávky zaslanom po tom ako predávajúci obdrží objednávku. Platba sa uskutočňuje buď  prostredníctvom bezhotovostného prevodu peňazí na účet predávajúceho, alebo v hotovosti v rámci dobierky Slovenskej pošty a kuriérskej služby UPS.

5.) Spotrebiteľ môže stornovať objednávku len do momentu, kedy je tovar odovzdaný na odoslanie podľa prepravných podmienok.  Storno objednávky je možné uskutočniť telefonicky alebo e-mailom. Tieto údaje sú uvedené v sekcii kontakty.

7.) Kúpna zmluva je uzavretá v momente prebratia tovaru objednávateľom (spotrebiteľom) na poštovej adrese, ktorú spotrebiteľ uviedol v objednávke ako adresu dodania.

8.) Predávajúci si vyhradzuje vlastníctvo k predmetu zmluvy až do jej zaplatenia kupujúcim

9. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade objektívnych skutočností, ktoré mu bránia v plnení. O takejto skutočnosti je povinní kupujúceho bezodkladne upovedomiť.

 

III. Platba za objednávku

1.) Tovar je možné zaplatiť bezhotovostným bankovým prevodom na účet číslo: SK36 8330 0000 0025 0201 2692 vedený v vo FIO Banke a.s. Variabilný symbol je číslo objednávky obsiahnuté v potvrdení objednávky odoslanom na Vašu e-mailovú adresu.

IBAN:  SK36 8330 0000 0025 0201 2692

SWIFT: FIOZSKBAXXX

2.) Tovar je možné zaplatiť pri preberaní v rámci dobierky Slovenskej pošty.

3.) Tovar je možné zaplatiť a osobne si vyzdvihnúť  v mieste podnikania uvedenom na tejto stránke. Tento spôsob je bezplatný.

4.) Objednávky v celkovej hodnote 60 EUR a vyššej je poštovné Slovenskou poštou zdarma.

 

IV. Spôsob dodávky tovaru a čas dodania

1.) Tovar je dodávaný ako listová zásielka alebo balík Slovenskej pošty.

Zásielky v rámci Slovenskej republiky-ceny poštovného

a) Všetky zásielky na dobierku bez obmedzenia hmotnosti a množstva tovaru3,30 EUR. Tovar je takto možné dodať ako zásielku s dobierkou (platba pri preberaní) Slovenskej pošty.

b) Všetky zásielky platené vopred na účet predajcu bez obmedzenia hmotnosti 2,30 EUR. Tovar je takto dodaný ako jednoduchá zásielka Slovenskej pošty (list alebo balík)- týka sa objednávok platených vopred na účet predávajúceho.

2.) Doba dodania tovaru

a) Tovar na dobierku je kupujúcemu doručený spravidla do troch pracovných dní v závislosti od doby prijatia objednávky. v prípade Slovenskej pošty a do dvoch pracovných dní v prípade kuriérskej služby UPS. Objednávky prijaté v nedeľu a počas štátnych sviatkov sa vybavujú v prvom nasledujúcom pracovnom dni. Objednávky prijímame 24 hodín denne.

Vybavením objednávky sa rozumie jej prijatie, spracovanie faktúry a následné odoslanie.

b) Platba vopred. Objednávky, pri ktorých kupujúci zvolil ako formu platby prevod na účet predávajúceho, budú vybavené v pracovný deň pripísania čiastky na tento účet.

Tovar je možné vyzdvihnúť si v mieste podnikania uvedenom na tejto stránke. Tento spôsob je bezplatný.

 

Zásielky v rámci Českej republiky

1 model -  4  EUR

2-4 modely-  6 EUR

4-10 modelov-12,00 EUR

Zásielky do Českej republiky odosielame z ekonomických a technických príčin len na základe platby vopred na náš bankový účet !!!

 

V. Odstúpenie od zmluvy

1.) Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich pracovných dní od dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 102/2014  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších právnych predpisov.

2.) Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný

a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby,

b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo prevzatia tovaru cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

3.) kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, predávajúcemu tovar zaslať späť, na adresu uvedenú v sekcii kontakty, prípadne doručiť osobne, alebo odovzdať spôsobom stanoveným na základe vzájomnej dohody. Tovar v tomto prípade musí byť odovzdaný predávajúcemu v stave v akom mu bol dodaný a to v pôvodnom obale, bez poškodení.

3.)  Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

4.) Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb.

5.) Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

6.) Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na vrátenie tovaru teda v čase medzi odoslaním a prebratím tovaru.

 

VI. Reklamácie

1.) Zodpovednosť za vady predanej veci sa primerane spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

2.) Záručná doba je 24 mesiacov od prevzatia tovaru spotrebiteľom.

3.) Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predajcu písomne poštou alebo elektronickou poštou podľa možnosti spotrebiteľa je nutné uviesť popis vady, prípadne tento popis doložiť fotografiou alebo digitálnou fotografiou na adresách uvedených na tejto internetovej stránke a to bezodkladne, pred tým než je reklamovaný tovar zaslaný späť predávajúcemu.

4.) Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené prepravcom tovaru. Tieto vady si uplatňuje spotrebiteľ priamo u prepravcu spísaním reklamačného protokolu, prípadne neprevzatím tovaru.

5.) Náklady na doručenie vadného tovaru predajcovi znáša predajca. Predajca tiež znáša náklady na doručenie nového alebo opraveného výrobku v prípade tejto formy vybavenia reklamácie.

6.) Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

7.) Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť plomby, ak je tovar zaplombovaný.

8.) Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (pokladničný blok).

5.) Spôsoby vybavenia reklamácie sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka (zľava z ceny tovaru, výmena tovaru, odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňažnej sumy alebo oprava tovaru) v zákonných lehotách, ktoré začínajú plynúť uplatnením práva zo zodpovednosti za vady predanej veci, prípadne písomným vyjadrením  prepravcu, v prípadoch vád spôsobených prepravcom tovaru.

6.) Pri nevybavení reklamácie v zákonnej lehote má spotrebiteľ rovnaké práva aké priznáva Občiansky zákonník spotrebiteľovi v prípadoch neodstrániteľných vád.

7.) Predávajúci nezodpovedá za rozpor s spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak

– spotrebiteľ vadu tovaru spôsobil sám,

– spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel,

– reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru,

– sa preukáže, že ide o rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

 

Predávajúci nezodpovedá za vady:

– pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,

– ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru,

– spojené s porušením ochrannej plomby na tovare,

– spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

 

VII. Záverečné ustanovenia

1.) Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k uchovávaniu a zhromažďovaniu  údajov o kupujúcich a ich nákupoch za účelom spracovania, vybavenia objednávky a doručenia tovaru.

2.) Vyplnením a odoslaním objednávky spotrebiteľ prehlasuje, že tovar objednal na základe slobodnej vôle, vážne a bez omylu.

3.) Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky bez upovedomenia kupujúceho. Každá vykonaná zmena bude v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Aktuálne platné znenie Obchodných podmienok bude zverejnené na internetovej stránke predávajúceho.

4.) Kupujúci ma právo na vyhotovenie a zaslanie elektronickej formy kúpnej zmluvy na žiadosť zaslanú predávajúcemu cez kontakt elektronickej pošty obchod@autickar.eu

Príloha č. 1 POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru prepravcom.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese JUDr. Jaroslav Balčík, E. Hroboňovej 1378/14, 026 01 Dolný Kubín . Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Príloha č. 2. FORMULÁR PRE MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu .............. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

– Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.

Prečo nakupovať u nás
  • Viac ako 10 000 modelov skladom

  • Doručeni tovaru už od 24 hodín od objednávky

  • Vernostné zľavy pre stálých zákazníkov

Kde nás nájdete

E. Hroboňovej 1378/14

026 01 Dolný Kubín

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk